Breaking News
Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ , ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ…

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ , ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ…

ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ..

ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮੈਟਾਬੌਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ (ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸੁਲਿਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਕਾਵਾਂ ਇੰਸੁਲਿਨ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ polyuria (ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ) ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ (polydipsia) ਅਤੇ ਭੁੱਖ (polyphagia) ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ…

ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ — ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਆਦਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ — ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਦਾ ਜਮਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਸੁਲਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ — ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਚੋ…

ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ — ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 – 45 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ — ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੋ — ਠੀਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥ ਨੀਂਦ — ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਤ – ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖ਼ਰਾਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ- ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੌਣ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਤਣਾਓ ਤੋਂ ਬਚੋ — ਤਣਾਓ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ(Video)

ਪੇਜ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ Video ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿਚ ਹੈ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!